نویسنده: کانون قرآن

0

بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور

🚨توجه توجه🚨زمـانبرگزاري آزمون بخش معارفی (شامل ۷رشته: آشنایی با احادیث اهلبیت/حفظ موضوعی قرآن کریم/ آشـنایی با ترجمه وتفسـیرقرآن کریم/ آشنایی...